Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η   Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η
Ε Υ Θ Υ Ν Η

___

Για την Opinion η αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κορυφαία προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής ιδέα μας και αντικατοπτρίζεται σε όλες μας τις δραστηριότητες και συνεργασίες. Σήμερα, η εμπλοκή μας στην ΕΚΕ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, καθώς και ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

Για εμάς, η ΕΚΕ σημαίνει υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, που περιλαμβάνουν οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές πτυχές.  Οι επιμέρους δραστηριότητες ΕΚΕ που εφαρμόζουμε αφορούν κατηγορίες όπως το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ευθύνη, την εκπαίδευση και την επιστήμη καθώς και τη συμμετοχή στον πολιτισμό.

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ   Ε Κ Ε

___

Περιβάλλον και Βιωσιμότητα

Εκπαίδευση

Επιστήμη

Καινοτομία

Κοινωνική Ευθύνη

Συμμετοχή Νέων και Εκπαιδευση

Μέλος:

    Green Cluster Network